Nemocnice Kadaň 2022

17.06.2022

Kompletní znění materiálu pro Kadaňské noviny

Nemocnice Kadaň se přizpůsobila probíhající pandemií. Zaměstnanci nemocnice poskytovali potřebnou zdravotní péči současně nejen pacientům s infekcí Covid-19, ale především všem ostatním vyžadující potřebnou léčbu, a to po celý rok nepřetržitě 24/7, bez omezení, s minimálními odklady plánované zdravotní péče. Celoroční turbulence provozu nemocnice vyvolané pandemií se v nemocnici promítly hlavně zvýšenými nároky na zaměstnance, na logistiku umístění a ošetřování pacientů, ale opět i skokovým navýšením nákladů a změnami v rozpočtu nemocnice.

Poskytovaná péče

Nemocnice Kadaň je oblastní nemocnice poskytující zdravotní péči na lůžkách a v ambulancích především ve spádové oblasti měst Kadaně, Klášterce nad Ohří, Vejprt a dále obcí: Radonice, Domašín, Chbany, Libědice, Mašťov, Okounov, Pernštejn, Pětipsy, Račetice, Rokle, Veliká Ves, Vilémov, Kovářská, Kryštofovy Hamry, Loučná a Měděnec.

Nemocnice má 230 lůžek. Ambulance provozuje na poliklinice v Kadani a dále v Klášterci nad Ohří, ve Vejprtech a v Žatci.

V posledním roce po příchodu nových lékařů v odbornosti ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí došlo k nárůstu pacientů i ze Sokolovska. Vedle zdvojnásobení počtu ortopedických operací, výměn velkých kloubů (kyčlí, kolen a ramen), došlo i k rozšíření spektra prováděných operací. Pokračoval i navyšující se počet pacientů z Žatecka, Podbořanska a Lounska. Některá oddělení, např. porodnici vyhledávají rodičky z celé jihozápadní části Ústeckého kraje i z jiných částí ČR. Navyšující počty příchozích pacientů bude nutno v brzké době řešit systémovými opatřeními.

Provoz recepce a oddělení centrálního příjmu, který běží již 1,5 roku umožnuje plynulý příjem pacientů do nemocnice. Stejně tak se osvědčilo znovuotevření druhé stanice interního oddělení, a tím zajištění péče pro více pacientů, kteří jsou odesíláni do nemocnice.

Na poliklinice ve Vejprtech, kde provozuje nemocnice několik ambulancí, jsme rozšířili naši činnost o nové odběrové místo naší laboratoře, které centralizuje a sváží vzorky i z širšího okolí.

Pokračovala obnova zdravotních přístrojů i nákup nových přístrojů, které se dosud v nemocnici nepoužívaly. S těch nejnákladnějších se jedná o ultrazvukový přístroj, který je umístěný v nové ambulanci na dětské poliklinice. Endoskopické pracoviště využívá nově myčku endoskopických nástrojů. Počet sanitních vozů se navýšil posledním nákupem na 16 vozů. Současným počtem je oddělení dopravy nyní schopné zajistit navýšené požadavky na převoz pacientů mezi zdravotnickými zařízeními anebo po ukončení hospitalizace domů.

Nemocnici se podařilo rozšířit akreditace odborností, které umožňují vzdělávání lékařů přímo v kadaňské nemocnici. Nově jsme získali akreditaci pro odbornost revmatologie pro naše Centrum revmatologie s aplikací biologické léčby.

Rok 2021 byl charakteristický začátkem očkování proti onemocnění Covid 19 v celé České republice. Očkovací centrum Nemocnice Kadaň svými 60 tisíci aplikovaných dávek pomohlo výrazně se zvládnutím pandemie nejen u pacientů našeho města, ale pomocí mobilního týmu i širokého okolí. Před koncem roku jsme jako první v Ústeckém kraji začali očkovat děti 5+.

Status covid centra v nemocnici umožnil podávat velké množství monoklonálních protilátek a antivirotik. Stejně jako při očkování, patřila kadaňská nemocnice mezi první zdravotnická zařízení, která zareagovala aktuální potřebu léčení covid+ pacientů.

Nový tabletový systém pro podávání stravy pacientům zlepšil distribuci nejen teplé stravy, ale i komfort podávání stravy pacientům u lůžka.

Počty ošetřených pacientů se po "covidovém omezení" opět navýšil na počty vyšší jak v době před covidem. Během posledního roku se provedlo více jak 2 500 operací, tj o více o 45% jak před rokem. Narostl počet ambulantních vyšetření i počty porodů.

Pokrytí provozních nákladů na nepřetržitou péči byly, stejně jako i v minulých letech, podpořeny dotací od vlastníka nemocnice - Města Kadaně i dotacemi z okolních měst a obcí, které nemocnici dlouhodobě podporují. Získání dotace z MZ ČR umožnila vyplatit covidové odměny všem zaměstnancům nemocnice v maximální možné výši.

Personální situace

V roce 2021 se podařilo přijmout a navýšit počet zdravotnických zaměstnanců nemocnice z důvodu nárůstu prováděných ošetření, výkonů i operací. Počet zdravotníků se zvýšil o 13 %, nejvíce v kategorii sester. Průměrná mzda všech zaměstnanců se zvýšila meziročně o 6 765,- Kč, tj. o 14,64 % na 52 943,- Kč.

Trend navyšování počtu pacientů a s tím spojené navyšování zdravotních výkonů lze očekávat i v dalších letech. Tzn. i v roce 2022 počítáme s navyšováním mzdového ohodnocení i počtu zaměstnanců nemocnice.

Zaměstnanci začali nosit nově dodané stejné pracovní oblečení, včetně pracovní obuvi. Došlo ke sjednocení a vybavení zdravotníků i nezdravotníků novými OOPP, které je opatřeno novým logem nemocnice. Současně všichni zaměstnanci viditelně nosí novou vizitku se jménem, fotografii a pracovním zařazením, která je opatřena čipem a umožnuje i elektronické objednávání stravy, vchod do určených prostor apod.

Osvědčil se provoz Dětské skupiny pro děti zaměstnanců, která je provozována v areálu nemocnice.

Budova

Pokračovala dílčí výměna rozvodů vody a kanalizace na páteřních rozvodech nemocnice. Dvě větší havárie vodovodních rozvodů v areálu se podařilo vyřešit novými rozvody, včetně záložního napájení.

Další etapy rekonstrukce centrálních šaten pro zaměstnance probíhaly po celý rok. Doplnění automatických dveří před centrálním příjmem nemocnice zlepšilo tepelnou pohodu v prostoru haly. Došlo k přemístění některých nezdravotních prostorů (občerstvení, kancelář VZP, skladů) z důvodu příprav pro nové prostory operačních sálů.

Uvolněné prostory na poliklinice se postupně upravují pro vlastní ambulance nemocnice. Nově vznikla ordinace praktického lékaře a ambulance dětského kardiologa.

Ke snížení energetické náročnosti nemocnice pomohla rekonstrukce osvětlení ovládaných pohybovými čidly na všech chodbách a schodištích.

Skokové navýšení spotřeby O2 si vyžádalo výměnu a zvětšení zásobníku v blízkosti ubourané staré garáže, kterým došlo k navýšení parkovacích míst v areálu nemocnice a ke zlepšení průjezdu sanitních vozů na Centrální příjem nemocnice. Nárůst počtu pacientů i zaměstnanců vyžaduje vyřešit nejen větší intenzitu dopravy v areálu a kolem budovy nemocnice, ale i zajištění parkovacích kapacit.

Pokračovala výměna starých serverů pro ekonomické (překlopen v ½ roku na novou verzi) a personální softwary. Stále je kladen důraz na zajištění bezpečnosti dat celé firmy.

Strategie nemocnice 2019-2023:

Z městské nemocnice se stává oblastní nemocnice, která poskytuje péči v základních oborech (lůžkách i ambulancích):

  • Interního lékařství
  • Chirurgie
  • Gynekologie a porodnictví
  • Dětského a dorostového lékařství
  • Ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí
  • Intenzivní péče
  • Následné péče
  • Zobrazovací techniky a laboratoř

Pro další fungování a rozvoj nemocnice je nezbytnou podmínkou zachováni všech odborností a provoz celého spektra oddělení, tak jak jsou nyní provozovány. Nejdůležitější podmínkou je zachování trendu zvyšující se obliby nemocnice pro pacienty i zaměstnance, která je spojená s jejich důvěrou ke zdravotnickému zařízení.

V posledním roce se ještě více ukázala potřeba navýšení počtu akutních i následných lůžek v nemocnici. Částečně se daří množství pacientů, kteří vyžadují následnou rehabilitační anebo následnou péči zajistit překlady do spolupracujících zdravotnických zařízení. Nově byla navázána spolupráce s Konstantinovými lázněmi pro rehabilitaci po ortopedických operací, kterou si pacienti chválí.

Zaměstnanci měli největší vliv na pozitivní vnímání nemocnice a tím i vyhledávání naší péče pacienty z Kadaně i ze vzdálenějších míst. Ovlivnili svojí každodenní prací v celém roce činnost nemocnice, její oblibu i zvyšující se kvalitu poskytované zdravotní a pečovatelské péče. Hlavně díky přístupu zaměstnanců je v současnosti kadaňská nemocnice schopna na svých odděleních (lůžkových, v ambulancích, na operačních sálech...) poskytovat zdravotní péči, kterou vyhledává každým rokem více pacientů. Spádová oblast se opět rozšířila a tím i nepřímo zajistila rozvoj jednotlivých odborností a umožnila současně rozšíření spektra poskytované zdravotní péče.

Zásluhu na rozvoji nemocnice mají lékaři, sestry i všechen technický personál nemocnice. Poděkování patří i všem firmám, dobrovolníkům, městské polici, hasičům, vojákům i anonymním občanům, kteří nemocnici pomohli v době, kdy bylo zatížení provozu největší.

V Kadani 15. 6. 2022

MUDr. Bc. Petr Hossner, MBA
ředitel
Nemocnice Kadaň s.r.o.